Правила и условия за ползване на ресурсите на уеб портала Dom-naFocus.com

Общите условия на договора са документ, който указва реда и начина за използване на предоставените ресурси от Доминеа Трейд ООД на потребителите на портала Dom-naFocus.com и урежда отношенията между Доминеа Трейд ООД и потребителите на портала.

I Определения

Чл.1. За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, термините и изразите, определени по-долу, ще имат следното значение:

1. Доминеа Трейд ООД - собственик на портала Dom-naFocus.com (наричано по-долу само собственик) е търговско дружество, което предоставя посредством администрирания от него уеб портал информационни услуги на своите потребители.

2. Dom-naFocus.com е виртуален информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите да споделят в интернет пространството  публични албуми със снимки, чиято тематика е Интериор, Екстериор, Декорация, Ръчно изработени предмети, архитектурни Проекти; да коментират снимки, албуми, профили на други потребители, статии, новини; да оценяват снимки, албуми и профили на други потребители; да създават нови теми във форума и да отговарят да теми; да изпращат и да получават лични съобщения до и от други регистрирани потребители на портала.

3. Потребител - всяко физическо лице, което ползва предоставяните от Собственика услуги в уеб портала Dom-naFocus.com.

4. Потребителско име - индивидуално и уникално име на потребителя, с което той влиза в своя потребителски профил в Dom-naFocus.com.

5. Услугите, които Собственикът предоставя, включват но не се ограничават само до:
- достъп до предоставения чрез уеб браузър информационен ресурс, публикуван в портала;
- възможност регистрирани потребители да създават, редактират и премахват дигитално съдържание, което не е нецензурно и отговаря на тематиката на уеб портала;
- възможност регистрираните потребители да коментират дигиталното съдържание, създадено от други регистрирани потребители и своето собствено качено дигитално съдържание;
- участие във форума на уеб портала;
- създаване и персонализация на потребителски профил чрез регистрация в уеб портала и разширен потребителски профил при активиране на своя профил във форума;
- получаване и изпращане на лични съобщения; за да бъде активна тази опция е необходимо регистрираният в портала потребител да влезе във форума на уеб портала със своите име и парола и да маркира запомни завинаги;
- получаване на e-mail нотификациипри необходимост от администраторите на уеб портала.

6. Партньор - всяко лице, с което Доминеа Трейд ЕООД се намира в договорни отношения. Партньорите имат право да предоставят на потребителите на уеб портала информация, относно предлаганите от тях стоки и услуги.

II Договор с потребителя

Чл.2. (1) Услугите, свързани с предоставяне на възможност на Потребителя да публикува, редактира, премахва и съхранява дигитална информация, текст и други материали, свързани с тематиката на уеб портала, се предоставят след извършване на регистрация в уеб портала чрез елекстронната форма за регистрация и създаване на потребителски профил на Потребителя.

(2) Услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационните ресурси на уеб портала се предоставят без изискване от регистрация.

III Обвързване с Общите условия

Чл.3. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Доминеа Трейд ООД  и регистрираните Потребители на уеб портала Dom-naFocus.com във връзка с ползването на предоставените услуги. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията между Доминеа Трейд ООД и нерегистрираните Потребители, ползващи услугите и информационните ресурси по Чл.2 (2), упоменат по-горе.

(2) Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на български език в Интернет на адрес http://www.dom-nafocus.com/rules.php , по начин, който позволява неговото съхранение и възпроизвеждане. Електронната препратка към интернет страницата, съдържаща пълния текст на настоящите Правила и Общи условия, е разположена на всяка страница от уеб портала и е озаглавена Правила. С всяко ползване на услугите и информационните ресурси, достъпни чрез уеб портала, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Правила и Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(3) За да може да използва Услугите по Чл.2 (1) на настоящите Общи условия, е необходимо Потребителят да се регистрира, като попълни съответната елекстронна форма за регистрация, достъпна в реално време на страниците на www.dom-nafocus.com. Когато Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето съгласен съм с правилата на сайта за ползване на уеб портала www.dom-nafocus.com в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон регистрирай ме, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото лице.

(4) При извършване на регистрация Потребителят е длъжен да посочи данни, които отговарят на истината, и при всяка промяна в предоставените във връзка с регистрацията данни, да ги актуализира в 7-дневен срок от настъпването й.

IV Действие на договора

Чл.4. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, упоменато по-горе в Чл.3. (3) и има действие за нерегистрираните Потребители до преустановяване на ползването на Услугите, а за регистрираните Потребители - за неопределен срок от регистрирането на Потребителя, до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

V Промени в Общите условия

Чл. 5. (1) Доминеа Трейд ООД има правото да прави промени, да добавя или премахва части от текста от Общите условия за ползване на ресурсите на уеб портала по всяко време. Всички промени, които се правят в Общите условия, ще бъдат отразени на настоящата страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Изцяло е отговорност на Потребителя да се запознава с Общите условия за ползване преди всяко използване на уеб портала.  Използвайки информационните ресурси и услуги, предоставени от Dom-naFocus.com, вие автоматично се съгласявате с извършените промени в Общите условия за ползване.

(2) Ако някое от Общите условия за ползване или някоя или всички бъдещи промени в тези условия, са неприемливи за вас, моля не използвайте уеб портала Dom-naFocus.com.

VI Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

Чл. 6. (1) Потребителят има право безплатно да ползва Услугите, предоставени от Собственика на уеб портала, при спазване и съгласие с Общите условия. За да може да ползва услугите по Чл. 2 (1) Потребителят следва да влезе в своя профил, като въведе избраното от него в процеса на регистрация потребителско име и парола.

(2) Потребителите нямат право да качват, да разпространяват или по друг начин да публикуват на страниците и във форума на уеб портала Dom-naFocus.com клеветническо, нецензурно, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

(3) Потребителите следва да спазват учтив тон. С използването на уеб портала Dom-naFocus.com вие се съгласявате да не застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите Потребители, използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите във форума или коментарите в уеб портала с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или спам.

(4) Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлените действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет, изпращане на нежелана поща и нежелани лични съобщения (SPAM, JUNK MAIL, РЕКЛАМА), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системата с цел собствена облага или добиване на неправомерна информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на троянски коне (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване на нормалната работа на останалите Потребители, извършване на каквито и да било действия, които мгат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

(5) Потребителят им аправо да използва уеб портала Dom-naFocus.com само с нетърговска цел. Потребителите нямат право да разпространяват или по друг начин да публикуват без изричното изразено писмено съгласие на Собственика на материали, съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга и/или искане за набиране/даряване на средства.

(6) Потребителят приема, че съдържанието, което той публикува на страниците на Dom-naFocus.com (включващо, но неограничаващо се до: коментари, съобщения във форумите, текст, споделена дигитална информация във вид на снимки и/или видео, т.е. генерираното от Потребителя съдържание), може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, показвано и използвано от Собственика. Потребителят се отказва от всякакви права, които може да има вследствие извършените от Собственика промени, модификации или премахване на съдържанието, несъгласувано с Потребителя и по преценка на Собственика на уеб портала.

Права и задължения на Собственика

Чл.7 (1) Собственикът има право, но не и задължение, да наблюдава потребителското съдържание, публикувано или качено на страниците на уеб портала и във форума, за съответствие с Общите условия за ползване на услугите и информационните ресурси, както и със законовите разпоредби на РБългария.
В случай на неправомерни действия от страна на Потребителите, и при поискване от компетентните органи, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предостави на съответните органи цялата информация, свързана с действията и самоличността на Потребителя, с която разполага.

(2) Собственикът има право да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено на страниците на уеб портала и форума и си запазва правото на преценка по свое усмотрение да го редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение и по всякаква причина.

(3) Собственикът не носи отговорност за създаване на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано в уеб портала.

(4) Потребителското съдържание, предоставено от Потребителите, се счита за неконфиденциално и Собственикът не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност.

(5) Собственикът има право да прекрати предоставянето на услугите по Чл.2 (1) по отношение на Потребители, които използват услугите и информационните ресурси достъпни чрез уеб портала и форума, за търговски или рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

(6) Собственикът не е длъжен да заплаща за предоставените от Потребителите материали, като си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подхоящо.

(7) Собственикът се задължава да не разгласява създадените потребителски имена и пароли на регистрираните Потребители или друга лична информация, предоставена от регистрираните Потребители в процеса на регистрацията им, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба или на тези Общи условия.

VII Авторско право

Чл. 8 (1) Всички елементи от съдържанието на уеб портала, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат или са отстъпени за ползване на Собственика.

(2) При използването на Услугите и информационните ресурси на уеб портала, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Собственик, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с цел ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия, и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изрично писмено съгласие на съответните правоносители.
Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и други, на част или на цялото съдържание на уеб портала, включително базите данни и материалите в него, извършено в нарушение на закона или Общите условия, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) Регистрираният Потребител е единственият отговорен за законността на материалите, които публикува или прави достъпни чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването им и за последствията от това публикуване.

(4) При получаване на твърдения от трети лица, че публикувани от Потребителя материали в уеб портала нарушават техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Собственика, Собственикът има право по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такива материали.

(5) Сигнали на Потребители за нарушено авторско право от други потребители, свързани с материали, публикувани в уеб портала, могат да бъдат изпращани във вид на уведомление на следния имейл адрес:


e-mail: dominea.trade@gmail.com

VIII Лични данни

Чл.9 (1) Собственикът, като администратор на лични данни, полага необходимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при при предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общо условия. Собственикът има право да използва информацията за Потребителите на уеб портала, единствено и само за целите, предвидени в закона и в тези Общи условия.

(2) Собственикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели /рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове/,  да води статистика за броят импресии на уеб портала, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг /своите и на Партньорите си/.

(3) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Собственика, на посочените адрес и e-mail в Контакти.

IX Ограничаване на отговорността

Чл.10 (1) Собственикът не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на уеб портала.

(2) Собственикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретации на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този уеб портал.

(3) Собственикът не носи отговорност за пълнотата и достоверността на информацията, съдържаща се в уеб страници, към които настоящият уеб портал съдържа препратки.

(4) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от Потребителите на уеб портала. Но Собственикът има право да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от Потребител.

(5) Собственикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие нарушение на настоящите Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на уеб портала.

X Прекратяване на договора

Чл.11 (1) Освен в случаите, предвидени  в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
- преустановяване на дейността на Собственика или прекратяване поддържането на уеб портала www.Dom-naFocus.com;
- взаимно съгласие на страните за прекратяването му;
- други, предвидени в закона случаи

(2) Потребителят има право по всяко време и по своя преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

(3) При желание от страна на Потребителя за прекратяване на договора за ползване на уеб портала, същият следва да изпрати уведомление до Собственика за своето желание, по e-mail-а, с който Потребителят е регистриран в уеб портала, до dominea.trade@gmail.com При прекратяване на договора Собственикът деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него.

(4) Независимо от основанието за прекратяване на договора, Собственикът запазва изключително право на ползване върху всички материали, публикувани от Потребителя в уеб портала и може по своя преценка да запази или съответно да премахне от уеб портала всички или която и да е част от тези материали.

XI Влизане в сила

Чл.12.  Настоящите Общи условия влизат в сила от 14.02.2012г.
 

Албуми, последно добавени

Хол с камина и трапезария
So free
Хол в бежово
So free
Хол, трапезария и отворена кухня
So free

Декупаж - старото ново
artistic
Чудна тераса с ратанови мебели
Deco_style
Уникален апартамент-мечта
Deco_style
 

 

Вижте всички албуми   ›

Албуми, най-високо оценени

Спални в лилаво
(38)
Страхотна идея за балкон
(35)
Елегантен хол в сиво
(35)

Velikden
(33)
Декорация на дома, пердета и украса
(30)
Идеи за спалня
(30)
 

 

Вижте всички албуми   ›